Puun pienpolton päästöt puhuttavat – Ratkaisut ovat jo olemassa

Ilmaston muutos ja sen ympärillä käyty päästökeskustelu ovat saaneet melkoisesti mediahuomiota valtakunnan tasolla. Asia on tärkeä ja ajankohtainen ja on hyvä, että keskustelua käydään ja yritetään löytää ratkaisuja muutoksen hillitsemiseksi. Tutkimukset tuottavat uutta tietoa ja sitä tulee hyödyntää tulevaisuutta koskevia päätöksiä tehtäessä. Asiaa ei voi käsitellä vain tietystä näkökulmasta, vaan sitä pitää arvioida laaja-alaisesti hyödyntäen eri toimijoiden asiantuntemusta päästöjen vähentämiseksi. Nyt on tärkeää keskittyä toimenpiteisiin, joilla voidaan vähentää puun pienpoltosta syntyviä päästöjä.

Päästöihin vaikuttavat monet tekijät

Päästöjen vähentämiseksi on tehty toimenpiteitä jo nyt ja tehdään koko ajan. Uusia tehdasvalmisteisia lämmityskattiloita koskevat Ekodesing-vaatimukset tulivat voimaan vuoden 2020 alusta ja uusille tehdasvalmisteisille tulisijoille Ekodesing-vaatimukset tulevat voimaan 2022. Uudet vaatimukset ohjaavat laitteistojen tuotekehitystä.

Puun pienpolton päästöt ovat monisyinen kokonaisuus. Päästöihin vaikuttavia komponentteja on useita. Niitä ovat muun muassa itse käytössä oleva laite, käytettävä polttoaine ja sen varastointi ja tulisijan käyttötavat. Merkittävä vaikutus puun pienpoltossa syntyviin päästöihin on käyttäjällä. Tulisijan käytön ja huollon opastuksella voi jokainen tulisijan käyttäjä vähentää omalta osaltaan ympäristöön suuntautuvia negatiivisia vaikutuksia. Myös säännöllisellä nuohouksella on huomattava vaikutus päästöihin.  Kehitteillä on neuvontamalleja, joilla pyritään jakamaan tulisijojen käyttäjille tietoa oikeaoppisesta puun poltosta, joilla on vaikutusta energiatehokkuuteen ja pienempiin päästöihin.

Puun poltto tuo huoltovarmuutta ja energiansäästöä

Tulisijat ovat tärkeä lenkki huoltovarmuusketjussa, varsinkin haja-asutusalueilla, missä pidemmät sähkökatkot ovat todennäköisempiä. Hybridilämmitysjärjestelmien yleistyessä, esimerkiksi tulisijan ja ilmalämpöpumpun yhdistelmässä, tulisija ottaa suuren roolin kylmillä pakkasilmoilla. Kun ilmalämpöpumppujen tuotto ei riitä varsinaiseen lämmitykseen, tulisijasta saadaan tukea lämmitykseen, jolloin ilmalämpöpumppu auttaa jakamaan lämpöä tasaisesti huoneistoon. Tämä tuo kustannussäästöjä myös sähkönkulutuksen näkökulmasta. Hybridijärjestelmissä tulisijojen roolit muuttuvat ja ne toimivat entistä enemmän muiden järjestelmien tukena. Nyt täytyy muistaa tietenkin maantieteelliset vaikuttimet, joiden mukaan haja-asutusalueilla puulla lämmittäminen on tiheämmin asuttujen alueiden sijaan vahvemmassa asemassa.

Laitekehitys mahdollistaa uudet innovaatiot, jotka parhaimmillaan toimivat vipuvartena Suomalaisen osaamisen vientiin myös rajojen ulkopuolelle. Tulisijavalmistajat ovat jo kehittäneet laitteistoja, joilla voidaan leikata puun pienpolton päästöjä reilusti nykyisestä. Ongelmana ovat vanhat paljon päästöjä tuottavat tulisijat. Päästötavoitteiden saavuttamiseksi tulisijojen käyttäjiä on opastettava oikeanlaiseen puun pienpolttoon ja laitekantaa uudistettava. Valtiovallan taholta pitää löytyä kannustimia laitekannan uudistamiseen, joilla voidaan vaikuttaa tuleviin ostopäätöksiin ja valintoihin kohti puhtaampaa tulevaisuutta.

Lisätietoja:

Petri Autio, puheenjohtaja
Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY
pkautio@gmail.com
044 984 4185